Geschiedenis

De HDO, voluit Hillegersbergse Dart Organisatie, is een bij notariele akte opgerichte vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Officiële oprichtingsdatum is 1 januari 1988. De voorganger van de HDO, Hillegersbergse Darts Competitie, is opgericht in 1983 na een ontevreden seizoen bij een andere dartsorganisatie.

De leiding was destijds in handen van Joop den Hamer en Rein Heemskerk. Zij vormden de bakermat van de H.D.O. Zij regelden destijds alles vanuit café ’t Viaduct. Na één seizoen zochten al gauw meerdere speelhome’s en teams contact met de competitie van de HDC. Enkele aangesloten speelhome’s van toen waren café ’t Viaduct, de Tol, Promenade, La Boca en Postiljon. In het jaar 1984 werd ook gestart met het weekblad. Hierin stonden advertenties en standen. In 1987 kreeg men echt een toeloop van teams (toen ongeveer 200 leden) zodat het wat groter en officieel werd aangepakt. De H.D.C kreeg toen zijn naam: Hillegersbergse Dart Organisatie (HDO), met als doel (zo staat het in de statuten) het bevorderen en het doen bevorderen van de dartsport in al zijn verschijnigsvormen en om alles te doen hetgeen bevordelijk kan zijn voor de dartsport in de ruimste zin van het woord. Hillegersberg is een wijk in Rotterdam, maar door de toestroom van vele teams uit geheel Rotterdam, wordt al jaren niet meer gesproken van Hillegersbergse Dart Organisatie. Omdat de “H” niet kon worden veranderd in een “R” (andere dart organisatie in Rotterdam), is de oude afkorting gewoon gebleven.

Het bestuur stond nog steeds onder leiding van Joop den Hamer, maar hij werd door vele andere vrijwilligers ondersteund. Uiteindelijk gaf Joop in 1993 het voorzitterschap aan Rein door. Inmiddels was in 1991 Ed Janssen bij de vereniging gekomen. Doordat Rein Heemskerk het verenigingsleven niet meer met zijn privé kon rijmen en het bestuur onderling nog al rommelde, zette Ed en en zijn vriendin Wilma Strijdhorst het verder voort. Het was een verademing dat in 1995 Linda Lahey op een ledenvergadering zich liet strikken voor een bestuursfunctie. Ook zorgde zij er voor dat er wat nieuwe wedstrijdleiders bijkwamen zoals Jan Paul Vijgeboom, Ron Verstraate en Johan de Haan. In de eerst volgende ledenvergadering ging ook Fred Mahler overstag en nam officieel het voorzitterschap over van Rein. Zo vormde zich een bestuur zich zoals dat een aantal jaren heel goed functioneerde.De vereniging was nog steeds bezig zich ieder jaar in omvang te vergroten en in 1998 speelden zo’n 77 team’s met ongeveer 550 leden mee in de competitie van de HDO. In datzelfde jaar is tevens besloten om een website op te richten. De HDO was toen één van de eerste dartsorganisatie met een eigen website en direct ook al met een eigen domeinnaam: www.hdo.nl. In eerste instantie was Ed Janssen niet erg te spreken over dit idee, maar later is ook hij zeer enthausiast geworden.

Eind 2000 namen Fred en Linda afscheid van de HDO, maar ook van hun café de Tros en van Nederland en gingen Sinterklaas achterna naar Spanje. Ed werd op dat moment voorzitter. Op 5 juni 2005 namen Ed en Wilma Janssen (intussen gehuwd) na 15 jaar inzet op het eindtoernooi afscheid. Met ongeveer 1200 leden was de vereniging flink gegroeid en dat het al die jaren zo goed is gelopen is mede aan al het werk van Ed en Wilma te danken geweest. Met recht zijn zij nu ere leden van de HDO (dat geldt trouwens ook nog steeds voor Joop en Rein als oprichters van de HDO). Ellen van den Berg, toen al 3 jaar bestuurslid, nam de voorzittershamer over van Ed. Het was even wennen voor de overgebleven bestuursleden, intussen aangevuld met Edith, Ernst en Natasja en later met Miranda en Rinus, maar onder leiding van Ellen en met hulp van Jan Paul, ging alles gewoon door. Stilletjes wordt er al gesproken over het 25 jarig bestaan van de HDO en hoe dit gevierd moet gaan worden en ook wanneer. Moet de oprichting van de HDC genomen worden of de datum van oprichting zoals dat bij de kamer van koophandel bekend is. Natuurlijk moet het echte oprichtingsjaar genomen worden ! Dus in 2008 bestaat de HDO 25 jaar ! Gedurende het bestaan van de HDO is er wel het één en ander veranderd. De HDO is geen klein groepje gezelligheidsdarters meer die elkaar allemaal kennen, maar een volwassen vereniging. Het flinke aantal leden en teams heeft het noodzakelijk gemaakt dat de regels die in vroegere jaren niet altijd zo strikt werden toegepast, steeds werden aangescherpt, want samen met de groei van het aantal leden bleek steeds weer dat het reglement niet alle zaken op een juiste manier beschreef. Met andere woorden: het reglement en de handhaving van de regels is vrij strikt geworden. Dit is ook nodig bij een ledenaantal van 1200. De leden kennen elkaar niet allemaal meer, maar toch is de gezelligheid een belangrijk punt gebleven. Zo af en toe nieuwe gezichten zien is toch ook erg leuk ?

De HDO heeft vanaf het begin van de oprichting besloten zich niet aan te sluiten bij een overkopelende nationale of internationale dartsfederatie, maar zich in te zetten voor de dartsport op een kleinere schaal binnen beperkte grenzen. Slechts teams met speellokalen binnen de stadsgrenzen van Rotterdam en Schiedam worden toegelaten tot de competities van de HDO. Soms is het vervelend om teams niet toe te laten, maar het is een afspraak waar het bestuur zich aan zal blijven houden. In 2004 is zelfs een enquette gehouden om dit strenge standpunt onder de leden te onderzoeken. De uitkomst was geen verrassing: de grote meerderheid was tegen uitbreiding van het gebied van de HDO.