Wedstrijdreglement_2020v1_oud

REGLEMENTEN van de H.D.O.         (oude versie)

art. 1
1. Dit reglement is van toepassing op de door de HDO georganiseerde competities als genoemd in artikel 2.
2. Wanneer de HDO andere competities organiseert dan die genoemd in art. 2, zijn de bepalingen van dit reglement in beginsel van toepassing.

art. 2
De HDO organiseert de volgende competities:
1. Wintercompetitie
2. Bekercompetitie
3. Rankingcompetitie
4. Zomercompetitie

art. 3
1. De wintercompetitie wordt gespeeld in een divisie indeling op basis van de behaalde plaats in het voorafgaande seizoen. De promotie en degradatie regels van art. 11 t/m 14 zijn van toepassing. Elke divisie bestaat uit tenminste 8 teams.
2. De bekercompetitie wordt gespeeld gedurende de wintercompetitie voor teams die zich bij het inschrijven van de wintercompetitie hebben opgegeven voor de bekercompetitie.
3. De Rankingcompetitie is een individuele competitie die periodiek wordt gespeeld in een toernooivorm gedurende de wintercompetitie op verschillende locaties die vooraf door het bestuur zijn aangewezen. Zie ook artikel 14.
4. De zomercompetitie wordt gespeeld in een poule indeling op willekeurige basis. Teams uit gelijke speelhomes worden zoveel mogelijk verdeeld over verschillende poules.

art. 4
Voor de winter- en de zomercompetitie geldt een dubbele competitie, dat wil zeggen altijd een thuis- en een uitwedstrijd.

art. 5
1. Voor de winter- en bekercompetitie geldt dat een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen. Dit zijn:

A. Voor de derde divisie en de vierde divisie;
4 singles 501, best of 3
4 koppels tac-tic, best of 3
1 teamgame 701, best of 1 (bierronde)

B. Voor de eerste en tweede divisie en de bekercompetitie;
4 singles 501, best of 5
4 koppels tac-tic, best of 3
1 teamgame 1001, best of 1 (bierronde)

C. Voor de Ere divisie en de (halve) finale van de bekercompetitie;
4 singles 501, best of 7
4 koppels tac-tic, best of 3
1 teamgame 1001, best of 1 (bierronde)

2. Voor de zomercompetitie geldt dat een wedstrijd gespeeld bestaat uit een aantal partijen. Dit zijn:
4 singles 501, best of 3
4 koppels tac-tic, best of 3
1 teamgame 701, best of 1 (bierronde)

3. Voor aanvang van de zomercompetitiewedstrijd kan onderling overeengekomen worden dat alle singlewedstrijden 501 uit best of 5 partijen zullen bestaan.

art. 6
Het bezoekende team moet minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld worden om op het wedstrijdbord te oefenen.

art. 7
Alle partijen 501, 701 en 1001, beginnen met een “open start” en besluiten met het werpen van een zodanige dubbel dat een score van precies 0 wordt bereikt. Is het aantal gescoorde punten hoger dan nodig is om een leg te beëindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten ongewijzigd.

art. 8
1. De koppels voor de tac-tic mogen vrij worden opgesteld. Een zelfde speler mag echter niet in zowel koppel 1 als koppel 2 worden opgesteld.
2. De tac-tic wordt gespeeld over drie kruizen. Men moet in score voor staan om de leg te winnen. Indien een leg in gelijk spel eindigt, dan wordt deze overgespeeld. Dit is dus ook het geval als er aan beide zijde niet is gescoord. Degene die deze leg begonnen was, begint weer.

art. 9
Aan de teamronde / bierronde mag elk, op het wedstrijdformulier voorkomend teamlid die al een partij gespeeld heeft, meedoen. Het verschil in aantal spelers tussen de teams is maximaal 1 speler. Indien een team bestaat uit 3 spelers, wordt de beurt van de afwezige speler overgeslagen. Het team dat de teamronde / bierronde verliest geeft een drankje aan het winnende team.

art. 10
Voor elke gewonnen partij krijgt het team één wedstrijdpunt.

PROMOTIE & DEGRADATIE

art. 11
1. Promotie en degradatie is alleen van toepassing op de wintercompetitie.
2. Elk team zal ernaar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking te bereiken.
3. Elk team is verplicht zich aan de promotie- en degradatieregeling van de HDO te houden.
4. Steeds aan het begin van het seizoen zal het aantal promotie en degradatie plaatsen bekend gemaakt worden.
5. In principe geldt dat de teams die op de eerste en tweede plaats eindigen, zullen promoveren naar een hogere divisie indien er een hogere divisie is. Het kan voorkomen dat er meer teams zullen promoveren.
4. De teams die op de onderste plaatsen eindigen degraderen naar een lagere divisie indien er een lagere divisie is. Het aantal degradatieplaatsen is afhankelijk van het aantal promoverende teams uit de lagere divisies.
6. Het aantal degraderende- en promoverende teams uit een divisie kan aanleiding geven dat één of meerdere promotie- of degradatiewedstrijden gespeeld dienen te worden.

art. 12
1. Het team dat aan het einde van de wintercompetitie in zijn divisie het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van deze divisie.
2. Het team dat aan het einde van de wintercompetitie in zijn divisie de meeste bierrondes heeft gewonnen, is bierronde kampioen van deze divisie.
3. Uit de poules in de zomercompetitie zullen de beste teams zich plaatsen voor een finaletoernooi, voorafgaand door één of meerdere plaatsingswedstrijden.

art. 13
1. Indien in een divisie of poule door twee of meer teams een gelijke totaalscore is bereikt voor de eerste plaats, dan dient er een beslissingswedstrijd te worden gespeeld op een door de wedstrijdleider aangewezen datum en (neutrale) locatie.
2. Indien in een divisie of poule door twee of meer teams een gelijke totaalscore is bereikt voor de tweede of derde plaats of een degradatie plaats in de wintercompetitie, dan is eerst het aantal gewonnen bierrondes, daarna het onderlinge resultaat beslissend voor de plaats in de betreffende divisie of poule. Is ook het onderlinge resultaat gelijk, dan is lid 1 van dit artikel van toepassing.

art. 14
De HDO Ranking bestaat uit 8 afzonderlijke toernooien met een winnaars- en verliezersronde. Van de 8 toernooien tellen de 6 beste resultaten mee voor de eindstand. Deelname aan minimaal 6 toernooien is een vereiste voor de eindrangschikking en de daarmee verbonden prijzen. Aanvullende informatie zal voorafgaand, in het wedstrijdboek, worden aangegeven. Hierin staat ook de wijze van puntenverdeling en informatie betreffende een mogelijke gelijke eindstand door twee of meer spelers.

art. 15
1. Voor de bekercompetitie geldt een “knock out” systeem.
2. Per ronde wordt slechts één wedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd bestaat uit meerdere partijen die op de in art. 5 lid 1 en art. 6 t/m art. 10 gestelde wijze moeten worden gespeeld.
3. Elke ronde wordt afzonderlijk geloot. Deze loting zal automatisch verricht worden zodra alle uitslagen van de daarvoorliggende ronde zijn doorgegeven. Dit zal direct zichtbaar zijn op de HDO website.
4. Door middel van de loting wordt tevens beslist welke teams thuis spelen.
5. Een bekerwedstrijd dient gespeeld te worden op de speeldag van het thuis spelende team.
6. Afzeggen of verplaatsen van een bekerwedstrijd is niet toegestaan. 7. Wanneer een bekerwedstrijd op een zelfde dag zou vallen als een wedstrijd van de wintercompetitie, heeft de bekerwedstrijd voorrang. De wintercompetitie wedstrijd dient dan op een andere dag gespeeld te worden. De doorgifte termijn van de uitslag wordt verlengd met 7 dagen.
8. De vier teams die na de kwart finale zijn overgebleven spelen een halve finale op een vooraf door het bestuur aangewezen datum en locatie welke niet een thuis-speelgelegenheid is van één van de finalisten. De winnaars spelen op dezelfde dag de finale.
9. De halve finale wedstrijden en de finale wedstrijd bestaan uit meerdere partijen die op de in artikel 5 lid 3 gestelde wijze moeten worden gespeeld.
10. Aan de bekercompetitie kan uitsluitend worden deelgenomen door teams die zijn ingeschreven voor de wintercompetitie van dat jaar.
11. Wisseling van team voor de bekercompetitie geldt tevens als wisseling van team voor de wintercompetitie. Artikel 33 is van toepassing.
12. De winnaar van de bekercompetitie ontvangt een wisselbeker. Na drie achtereenvolgende jaren of vijf keer in totaal de wisselbeker te hebben gewonnen, mag deze door het team worden behouden.

SCHEIDSRECHTERS

art. 16
Het thuis spelende team zorgt voor een scheidsrechter. Dit kan een teamlid zijn.

art. 17
1. Het gastteam zal de eerste partij beginnen en daarna alle oneven partijen inclusief de teamronde.
2. Voor aanvang van een bekercompetitie wedstrijd wordt er getost door de scheidsrechter wie als eerste mag beginnen. Vervolgens zullen de wedstrijden om beurten worden begonnen. Bij de teamronde wordt opnieuw getost.

art. 18
Het noteren van de score wordt uitgevoerd door de scheidsrechter.

art. 19
Op verzoek van de captain van het bezoekende team kan de scheidsrechter vervangen worden door een andere.

art. 20
Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan.

art. 21
De scheidsrechter mag geen aanwijzingen geven aan de spelers. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter mededelen hoeveel of wat er gegooid is met één of meer darts.

art. 22
De darts mogen pas uit het bord worden genomen nadat de score is genoteerd.

art. 23
Als spelers en scheidsrechter van mening waren dat tijdens het uitgooien de dubbel gemist was, maar bij verwijderen van de darts uit het bord alsnog geconstateerd wordt dat de dubbel toch was gegooid geldt; uit is uit, ook nadat de nog resterende darts in het bord zijn gegooid.

art. 24
De scheidsrechter let op het correct aanhouden van de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgegooid. Beroep op deze beslissing is niet mogelijk.

DEELNAME AAN DE COMPETITIE

art. 25
1. Deelname aan de door de HDO georganiseerde competities is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 en maximaal 12 geregistreerde spelers.
2. Deelname aan de door de HDO georganiseerde toernooien is uitsluitend mogelijk voor geregistreerde spelers.

art. 26
1. Een team dat een naam heeft gekozen, die door het bestuur is geaccepteerd, moet die naam gedurende het gehele seizoen dragen. Naamwijzigingen zijn niet toegestaan.
2. Een team mag gedurende het competitieseizoen de speelgelegenheid of vaste speeldag wijzigen maar is zelf verantwoordelijk voor de doorgifte van deze wijziging(en). Problemen of misverstanden die het gevolg zijn van dergelijke wijzigingen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van het team en wordt daarom niet aangeraden.

art. 27
1. Een nieuw team start in de competitie in de laagste divisie, ongeacht in welke divisie het team ooit heeft gespeeld.
2. Van lid 1 kan op verzoek worden afgeweken indien een team uit een andere vereniging aantoonbaar en recent een bepaald niveau heeft behaald, kan dat team in ten hoogste een divisie lager worden ingedeeld dan het behaalde niveau in de andere vereniging indien in die divisie plaats is om een nieuw team toe te voegen. Het team moet minimaal uit de helft van de spelers bestaan om te bepalen of er sprake is van hetzelfde team.
3. Indien een niet degraderend team zich splitst in twee teams voor het nieuwe seizoen, kan het bestuur naar redelijkheid besluiten om dit nieuwe team te plaatsen in een opvolgende lagere divisie. De licentiebepalingen en de hoeveelheid oorspronkelijke spelers in beide teams zijn bepalend voor het besluit. Bij promoverende teams wordt uitgegaan van de oorspronkelijke divisie.

art. 28
Het bestuur kan aan de inschrijving van een team voorwaarden verbinden.

art. 29
1. Een speler die als lid van de HDO aan de competitie wenst deel te nemen, dient bij de inschrijving te vermelden voor welk team hij wenst uit te komen.
2. Een speler is minimaal 16 jaar oud voor het verstrijken van de termijnen die zijn aangegeven in artikel 33 lid 1.

art 30
Een speler die is geregistreerd voor een team mag niet tegelijk voor andere HDO teams uitkomen. Art. 32 lid 6 is hier van toepassing.

art. 31
1. Een team kiest uit zijn midden een captain.
2. De captain is vertegenwoordiger van het team.
3. De captain verantwoordelijk voor het inschrijven van (extra) teamleden
4. De captain is het aanspreekpunt voor andere teamcaptains, het HDO bestuur, de speellocaties en de klachtencommissie.
5. De captain kan zich (tijdelijk) laten vervangen door de reservecaptain.

art. 32
1. Ieder teamlid moet in het bezit zijn een spelerskaart, zonder deze kaart mag er niet worden gespeeld.
2. Een teamlid kan de status hebben van ‘niet spelend lid’.
3. Spelerskaarten worden slechts verstrekt nadat de verschuldigde contributie is voldaan.
4. De captains of de andere teamleden zijn verplicht de spelerskaarten voor aanvang van de wedstrijd aan elkaar te tonen en te controleren.
5. Controle van de spelerskaarten tijdens de wedstrijd kan geschieden door het bestuur.
6. Indien een team dat aan een competitiewedstrijd heeft deelgenomen, één of meerdere spelers heeft opgesteld die daartoe niet gerechtigd was of waren, worden bij dit team 4 strafpunten in mindering gebracht op de totaalscore. De ongerechtigde speler verliest de partij, maar de rest van de uitslag blijft bestaan. De ongerechtigde speler kan één of meerdere seizoenen worden geschorst van deelname aan HDO competities. De wedstrijdleiding kan tevens besluiten dat de betreffende wedstrijd moet worden overgespeeld.
7. De HDO accepteert leden zonder team. Leden zonder team mogen niet deelnemen aan de competitie maar wel aan de door de HDO georganiseerde toernooien.
8. Indien een speler, om wat voor reden dan ook, niet wordt toegelaten tot een speelhome, kan het bestuur, na een verzoek daartoe, besluiten dat een wedstrijd op een andere locatie moet worden gespeeld. Bij een dergelijk besluit zal bekeken worden of er zonder de bewuste speler een compleet team kan worden opgesteld.

art. 33
1. Nieuwe spelers voor de wintercompetitie kunnen uiterlijk tot en met de maand januari worden ingeschreven. In de zomercompetitie is dat uiterlijk in de laatste speelweek van de eerste competitiehelft.
2. Een speler mag per seizoen ten hoogste éénmaal van team wisselen. De uiterste datum is gelijk aan die van het inschrijven van een nieuwe speler.
3. Wisseling van team gedurende de wintercompetitie geldt tevens als wisseling van team voor de bekercompetitie.

art. 34
1. De contributie voor deelname aan de wintercompetitie is € 15,00 per persoon.
2. De contributie voor de zomercompetitie is € 35,00 per team..

art. 35
Minimaal één maal per jaar zal een Algemene Leden Vergadering worden gehouden.

WEDSTRIJDFORMULIEREN

art. 36
1. Het wedstrijdformulier bestaat uit één enkel blad. Het thuisspelende team verstrekt een leeg wedstrijdformulier aan het bezoekende team.
2. De teams vullen afzonderlijk de formulieren in en schrijven vervolgens de gegevens van het andere team over op het eigen blad.
3. Vóór aanvang van de eerste wedstrijd moeten alle namen en de spelersnummers van de spelers op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Bij de koppels mag dit steeds direct voor aanvang van iedere koppelwedstrijd geschieden.
4. Het is niet toegestaan spelers te wisselen na het invullen van het formulier.
5. Na afloop van de wedstrijd dienen de formulieren na controle te worden ondertekend door beide teamcaptains.
6. Beide teams geven de uitslag door aan de HDO. Bij eventuele conflicten na het doorgeven van de uitslagen via de HDO website, dienen de originele wedstrijdformulieren als bewijs aan de wedstrijdleiding gezonden te worden.

DATUM, TIJD EN UITSTELLEN VAN WEDSTRIJDEN

art. 37
1. De competitieweek loopt van maandag tot en met de daaropvolgende vrijdag.
2. De aanvang van een competitiewedstrijd is om 20:00 uur doch uiterlijk om 20:30 uur.
3. Indien een team om 20:30 uur niet aanwezig is, wordt geacht een situatie te zijn ontstaan conform art. 41 lid 2.
4. Vangt een wedstrijd, al dan niet na overleg tussen de beide teams, later aan dan 20:30 uur, kunnen twee punten in mindering gebracht worden op de totaalscore van het verantwoordelijke team.
5. De wedstrijduitslag moet op uiterlijk de 8e dag vanaf de wedstrijddatum volgens het speelrooster zijn ontvangen en bevestigd.
6. Indien een uitslag niet binnen de gestelde termijn is doorgegeven, krijgen beide teams automatisch twee strafpunten. De doorgifte van de uitslag is bepalend voor toekenning van de strafpunten, niet de wedstrijddatum. Slechts de termijnverruiming van art. 15 lid 6 is hier van toepassing.

art. 38.
Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de wedstrijdleider niet toegestaan wedstrijden op een andere dag te spelen dan op de ingeroosterde speeldatum.

art. 39.
1. De wedstrijdleider kan een tijdig verzoek van een wedstrijdverplaatsing accepteren.
2. Het weigeren in te stemmen met een wedstrijdverplaatsing is niet toegestaan voor teams, wel voor de wedstrijdleider.
3. Het verzoek tot uitstel dient minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd conform het wedstrijdrooster bij de wedstrijdleider bekend gemaakt zijn.
4. De wedstrijdleider zal per team uiterlijk drie wedstrijdverplaatsingen toestaan gedurende het gehele seizoen. De wedstrijdverplaatsing zoals genoemd in art. 15 lid 6 valt niet onder dit maximum.
5. De wedstrijdleider zal nooit een tweede uitstel van dezelfde wedstrijd goedkeuren.
6. De wedstrijdleider zal een wedstrijdverplaatsing in de laatste drie speelweken niet accepteren indien de voorgestelde nieuwe speeldatum niet in de oorspronkelijke speelweek of eerder is.
7. De wedstrijdleider kan bij uitzonderingen en naar redelijkheid besluiten dat eventuele strafpunten bij één of beide teams achterwege gelaten kunnen worden.

art. 40
1. Een verleende toestemming om een wedstrijd te verzetten is geen vrijwaring voor strafpunten. De wedstrijd dient binnen de normale termijn te zijn doorgegeven, uitgaande van de oorspronkelijke wedstrijddatum volgens het speelrooster.
2. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de teams om zelf een nieuwe wedstrijddatum af te spreken.
3. Het om uitstel verzoekende team dient zich naar redelijkheid aan te passen naar de wensen van de tegenstander met betrekking tot de vaststelling van een nieuwe speeldatum.
4. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe speeldatum, stelt de wedstrijdleiding een definitieve datum vast.

art. 41
1. Afzeggen van een wedstrijd dient minimaal 4 uur voor aanvang van de wedstrijd conform het wedstrijdrooster te geschieden. Het afzeggende team heeft de wedstrijd dan met 0-9 verloren en krijgt tevens drie strafpunten. Het niet afzeggende team dient de wedstrijd te “claimen” via het wedstrijdformulier.
2. Het niet- of te laat afzeggen en niet verschijnen voor een wedstrijd zal resulteren in een uitslag van 0-9 en in totaal 6 strafpunten.
3. Indien een team gedurende het seizoen voor een tweede keer een wedstrijd afzegt, zal het team voor de rest van het seizoen worden geschorst.
4. Indien een team in de laatste drie speelweken een wedstrijd afzegt, resulteert dit direct al bij de eerste keer in een schorsing van het volgende seizoen indien een 0-9 uitslag invloed heeft op de stand voor andere teams op de eerste drie plaatsen in de ranglijst, een promotieplaatsing of een degradatieplaatsing.
5. Het afzeggen of weigeren om een bekerwedstrijd te spelen heeft 4 strafpunten in de reguliere competitie en een uitsluiting van de bekercompetitie in het volgende seizoen tot gevolg. De strafpunten zullen worden toegevoegd aan de eerste wedstrijduitslag van dat seizoen.

art. 42. 
De wedstrijdleiding kan bepalen dat de strafpunten van een wedstrijdclaim zullen vervallen.

art. 43. 
De wedstrijdleiding heeft de mogelijkheid een wedstrijdclaim niet te accepteren, de wedstrijd alsnog te laten spelen of zelfs een uitslag van 0-0 vast te stellen, eventueel met strafpunten voor één of voor beide teams.

art. 44
1. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende speler(s) moet(en) echter tijdig aanwezig zijn om het wedstrijdverloop zonder onderbrekingen mogelijk te maken.
2. Indien een speler niet tijdig aanwezig is om de partij te spelen dan verliest deze speler de partij.

art. 45
1. Een wedstrijd kan met drie spelers worden gespeeld. Er worden dan drie singles 501 gespeeld De afwezige speler verliest de single partij. Er worden vier tac-tics gespeeld waarbij bij twee tac-tics, één speler tegen twee spelers speelt, dus 3 tegen 6 darts. In de bierronde wordt de beurt van de afwezige speler overgeslagen.
2. Indien beide teams met 3 spelers een wedstrijd spelen, hebben beide teams in de single partijen één wedstrijd zonder tegenstander. Dit komt neer op slechts twee singlepartijen omdat de afwezige spelers niet tegen elkaar opgesteld mogen worden. Bij de tac-tics wedstrijden wordt één normale koppelwedstrijd gespeeld, één wedstrijd van 1 tegen 1 speler en twee wedstrijden van 1 tegen 2 spelers (om-en-om bij beide teams). De bierronde kan op een normale manier gespeeld worden met 3 tegen 3 spelers.

art. 46
1. Als tijdens een partij een blessure ontstaat zodanig ernstig dat de partij niet kan worden voortgezet, dan heeft de geblesseerde speler zijn partij verloren.
2. Als er tijdens een wedstrijd van een team met drie spelers een speler geblesseerd raakt, dient de wedstrijd, in overleg met de wedstrijdleiding, op een later tijdstip uitgespeeld te worden met dezelfde spelers als die vermeld staan op het wedstrijdformulier en met dezelfde stand als op het moment van de onderbreking.
3. Indien een blessure door een tegenstander is veroorzaakt, dient de wedstrijd te worden gestaakt en in overleg met de wedstrijdleiding op een later tijdstip te worden overgespeeld. De wedstrijdleiding kan besluiten strafpunten toe te kennen.

STRAFMAATREGELEN

art. 47
Wedstrijdvervalsing, fraude, een handeling of gedraging al dan niet in strijd met dit reglement, het nalaten van verplichtingen zoals in dit reglement zijn genoemd, of het (gedeeltelijk) niet nakomen van een besluit van de wedstrijdleiding, kan strafmaatregelen tot gevolg hebben. De wedstrijdleider van de betreffende divisie, die tevens bestuurslid is, beslist hieromtrent. Is men het niet eens met de genomen beslissing, kan een bezwaarschrift worden ingediend op de in art. 49 gestelde wijze.

art. 48

1. Strafmaatregelen zijn:

A. – Ongeldig verklaren van een wedstrijd, de wedstrijd moet worden overgespeeld.
B. – Strafpunten, in mindering gebracht op de totaalscore van een team.
C. – Schorsing van een teamlid.
D. – Schorsing van een team.
E. – Degradatie van een team.
F. – Tegenhouden van promotie van een team
G. – Publicatie in het verenigingsblad of op de HDO internetsite.

2. Strafmaatregelen kunnen van voorwaardelijke aard zijn.
3. Tot het opleggen van een strafmaatregel genoemd in lid 1 onder D, E en F beslist de voorzitter van het bestuur op verzoek van de wedstrijdleiding.
4. Tot het opleggen van schorsingen die langer duren dan één seizoen beslist het volledige bestuur.
5. Er kunnen meer strafmaatregelen tegelijk worden opgelegd.
6. De wedstrijdleiding kan besluiten dat toekenning van strafmaatregelen achterwege moeten blijven indien toekenning onredelijk zou zijn.
7. Een team dat gedurende de competitie in totaal meer dan 12 strafpunten in mindering krijgt op de totaalscore, kan uit de competitie genomen worden.

KLACHTEN EN BEZWAARSCHRIFTEN

Art. 49
1. De wedstrijdleider behandelt in eerste instantie alle klachten indien die betrekking hebben op de voortgang van de competitie en doet dat binnen twee weken.
2. Overige klachten zullen worden behandeld door de klachtencommissie.
3. De wedstrijdleider mag een klacht doorverwijzen naar de klachtencommissie.

Art. 50
1. Is men het niet eens met de behandeling van een klacht of de gevolgen van de behandeling van een klacht door de wedstrijdleider, dan kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de klachtencommissie.
2. Beslissingen van de klachtencommissie zijn, met uitzondering van de bepaling in art. 54, bindend.

Art. 51
1. Klachten moeten worden ingediend door de teamcaptain (of reserveteamcaptain) binnen uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van de reden tot de klacht. Te laat binnengekomen klachten worden niet in behandeling genomen.
2. Mondelinge toelichting van de betrokkene(n) kan worden geëist.
3. De klachtbehandelaars kunnen beslissen dat te laat binnengekomen klachten over moedwillige competitievervalsing of fraude toch in behandeling genomen zullen worden.

Art. 52
1. De klachtencommissie bestaat uit een aantal leden die geen bestuurslid zijn, bij voorkeur één persoon uit iedere divisie.
2. Leden van de klachtencommissie worden gekozen of herkozen door de ALV.
3. De klachtencommissie bestaat uit minimaal 3 leden.
4. Bij een tekort aan leden van de klachtencommissie kunnen één of meerdere bestuursleden die niet belast zijn met de wedstrijdleiding optreden als lid van de klachtencommissie.
5. Indien bij een even aantal leden van de klachtencommissie geen beslissing genomen kan worden, zal de voorzitter van het bestuur een bindende beslissing nemen.

Art. 53
Een gemotiveerd besluit van de klachtencommissie volgt uiterlijk binnen 20 dagen na binnenkomst van de klacht.

Art. 54
Het bestuur kan een beslissing van de klachtencommissie verwerpen. De klacht en de reden van het verwerpen van de beslissing van de klachtencommissie zal worden voorgelegd aan de ALV. De ALV zal bij elkaar geroepen worden en een bindend besluit nemen binnen vier weken na het bekend worden van de beslissing van de klachtencommissie.

LICENTIE

art. 55
Bij splitsing van een team ligt de licentie bij de meerderheid van dat team, ongeacht of de captain wel of niet tot de meerderheid behoort. Bij splitsing met gelijke aantallen van oorspronkelijke spelers is de captain bepalend voor de licentietoekenning.

art. 56
1. Indien de meerderheid van een team gezamenlijk deelneemt aan de competitie van het volgende seizoen, dan wordt zij geacht hetzelfde team te zijn, ongeacht de inschrijving onder een andere naam van het team.
2. Indien de minderheid van een team zich onder dezelfde teamnaam inschrijft voor het volgende seizoen, wordt dit team gezien als een nieuw team.

art. 57
1. Een team dat zich vroegtijdig terug trekt uit de competitie verliest daarmee zijn licentie.
2. Het bestuur zal het terugtrekkend team, inclusief de individuele spelers, schorsen voor het seizoen waarin de terugtrekking heeft plaatsgevonden tot en met dezelfde competitie van het opvolgende seizoen. De schorsing geldt individueel tevens voor de deelname aan de door de HDO georganiseerde toernooien en eventuele deelname aan een HDO selectieteam spelend in een andere competitie.
3. Een eerder opgelegde voorwaardelijke schorsingsperiode kan als onvoorwaardelijk worden toegevoegd aan de schorsing van lid 2 van dit artikel indien de daarvoor vastgestelde termijn nog niet is verlopen.
4. De voorzitter kan in uitzonderlijke gevallen besluiten dat de schorsing slechts geldt voor het seizoen waarin het team zich heeft teruggetrokken uit de competitie.
5. Met de terugtrekking van een team vervallen alle wedstrijdresultaten in het huidige seizoen van het betreffende team en diens tegenstanders. Dit geldt ook voor de bijbehorende persoonlijke resultaten.

MATERIËLE BEPALINGEN

art. 58
Het dartsbord dient aan de volgende eisen te voldoen:
– Het moet in goede staat zijn zonder beschadigingen.
– Het moet volkomen vlak zijn.
– De draden moeten goed zichtbaar zijn.
– De nummering moet zichtbaar zijn en op de goede plaats.
– De dubbel twintig (bovenaan) moet rood zijn.
– Minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar zijn.

art. 59
1. De achterkant van de werplijn (oche) moet zich op 237 cm van het dartsbord bevinden, gerekend vanaf de voorzijde van het bord. De werpafstand begint achter de oche.
2. De bullseye (roos) van het dartsbord moet zich op een hoogte van 173 cm (een marge van 1 cm wordt toegestaan) bevinden, gerekend ten opzichte van de oche.
3. De oche moet duidelijk worden aangegeven door een drempel van minimaal 3 cm hoog en 60 cm breed.
4. Rondom de spelers moet een vrije ruimte zijn van minimaal 60 cm.
5. Het dartsbord moet goed verlicht zijn en schaduwwerking moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

art. 60
1. De spelers dienen tijdens de partij op de hoogte worden gehouden van de score. Deze score moet worden aangetekend op een scorebord voor de oche.
2. Het scorebord moet bij voorkeur naast het dartsbord worden opgehangen op een zodanige afstand dat de schrijver geen gevaar loopt.

art. 61
1. Wedstrijden vinden plaats in een rookvrije ruimte.
2. Is een dartbaan gesitueerd in een rookruimte, dan dient deze ruimte vanaf 19.00 uur tot aan het einde van de wedstrijd volledig rookvrij te blijven
3. Wanneer niet aan bovenstaande regels wordt voldaan, dan is het uitspelende team gerechtigd de wedstrijd te claimen.

art. 62
De teamcaptain dient erop toe te zien dat de complete dartbaan in het speelhome voldoet aan de gestelde eisen. Gebreken dienen door het speelhome hersteld of aangepast te worden. Indien de dartbaan niet aan de gestelde eisen voldoet en als ook na een bestuurswaarschuwing binnen twee weken de dartbaan nog steeds niet in orde is, kan het team verplicht worden een ander speelhome te kiezen.

art. 63
Elke soort darts kan worden gebruikt, voor zover de lengte niet meer bedraagt dan 30,5 cm en het gewicht niet meer is dan 50 gram.

SLOTBEPALINGEN

art. 64
De HDO Darts Organisatie, voluit: Hillegersbergse Darts Organisatie, is opgericht in 1983 en als officiele vereniging geregistreerd bij de kamer van Koophandel te Rotterdam op 1 januari 1988. De HDO is een vereniging in de zin van art. 2:26 Burgerlijk Wetboek. Titel 2 (Verenigingen) van dit wetboek is van overeenkomstige toepassing.

art. 65
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, rust de eindbeslissing bij het bestuur.
2. Alle door het bestuur genomen maatregelen of beslissingen zijn bindend.
3. De HDO en het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of emotionele schade ontstaan voor, tijdens en na een HDO competitiewedstrijd of toernooi.
4. Wanneer daar aanleiding toe is mag het bestuur dit reglement uitbreiden en / of aanpassen. Hiervan wordt melding gemaakt in het bondsblad.

 

HDO Reglement versie 2020 v 01
 • Wijzigingen t.o.v. versie 2017 v 01:
  • Art 29 toevoeging lid 2: leeftijdgrens = 16 jaar
 • Wijzigingen t.o.v. versie 2017 v 02
  • In het hoofdstuk Materiële bepalingen zijn sommige art. samengevoegd en omgenummerd.
  • Nieuw: art 61 : rookbeleid
 • Wijzigingen t.o.v. versie 2017 v 03
  • Art 31: Verduidelijking in de benoeming taken teamcaptain