Wedstrijdreglement

REGLEMENT van de H.D.O.

art. 1
1. Dit reglement is van toepassing op de door de HDO georganiseerde competities als genoemd in artikel 2.
2. Wanneer de HDO andere competities organiseert dan die genoemd in art. 2, zijn de bepalingen van dit reglement in beginsel van toepassing.

art. 2
De HDO kent een winterseizoen en een zomerseizoen waarin de volgende competities kunnen voorkomen:
1. Wintercompetitie
2. Bekercompetitie(s)
3. Rankingcompetitie
4. Zomercompetitie

art. 3
1. De wintercompetitie wordt gespeeld in het winterseizoen in een divisie indeling, op basis van de behaalde plaats in het voorafgaande winterseizoen. De promotie- en degradatie regels van art. 11 t/m 13 zijn van toepassing. Elke divisie bestaat uit tenminste 8 teams.
2. De bekercompetitie wordt gespeeld in het winterseizoen en is voor teams die zich bij het inschrijven van de wintercompetitie hebben opgegeven voor de bekercompetitie.
3. De Rankingcompetitie is een individuele competitie, die periodiek wordt gespeeld in een toernooivorm gedurende het winterseizoen, op verschillende locaties die vooraf door het bestuur zijn aangewezen. Zie ook artikel 14.
4. De zomercompetitie wordt gespeeld in het zomerseizoen in een poule indeling op willekeurige basis. Teams uit gelijke speelgelegenheden worden zoveel mogelijk verdeeld over verschillende poules.

 

WEDSTRIJDEN

art. 4
1. Voor de winter- en de zomercompetitie geldt een dubbele competitie, dat wil zeggen: altijd een thuis- en een uitwedstrijd.
2. Het gastteam zal de eerste partij beginnen en daarna alle oneven partijen, inclusief de teamronde.

art. 5
1. Voor de winter- en bekercompetitie geldt dat een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen. Dit zijn:

1A. Voor de derde divisie en de vierde divisie;

4 singles 501, best of 3
4 koppels tac-tic, best of 3
1 teamronde 701, best of 1 (bierronde)

1B. Voor de eerste en tweede divisie en de bekercompetitie;

4 singles 501, best of 5
4 koppels tac-tic, best of 3
1 teamronde 1001, best of 1 (bierronde)

1C. Voor de Ere divisie en de (halve) finale van de bekercompetitie;

4 singles 501, best of 7
4 koppels tac-tic, best of 3
1 teamronde 1001, best of 1 (bierronde)

2. Voor de zomercompetitie geldt dat een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen. Dit zijn:

4 singles 501, best of 3
4 koppels tac-tic, best of 3
1 teamronde 701, best of 1 (bierronde)

3. Voor aanvang van de zomercompetitiewedstrijd kan onderling overeengekomen worden dat alle singlewedstrijden 501 uit best of 5 partijen zullen bestaan.

art. 6
Het bezoekende team moet minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld worden om op het wedstrijdbord te oefenen.

art. 7
Alle partijen 501, 701 en 1001, beginnen met een “open start” en besluiten met het werpen van een zodanige dubbel dat een score van precies 0 wordt bereikt. Is het aantal gescoorde punten hoger dan nodig is om een leg te beëindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten ongewijzigd.

art. 8
1. De koppels voor de Tac-Tic mogen vrij worden opgesteld. Een zelfde speler mag echter nooit in zowel koppel 1 (of koppel A) als in koppel 2 (of koppel B) worden opgesteld.
2. De Tac-Tic wordt gespeeld over drie kruizen. Dat wil zeggen dat ieder nummer van 10 tot en met 20 en de Bull drie keer moet zijn gegooid om een nummer vol te krijgen. Op een vol nummer kan gescoord worden als die bij de tegenstander nog niet vol is. Men moet in score voor staan om de leg te winnen. Indien een leg in gelijk spel eindigt, dan wordt deze overgespeeld. Dit is dus ook het geval als er aan beide zijde niet is gescoord. Degene die deze leg begonnen was, begint weer.

art. 9
Aan de teamronde / bierronde mag elk, op het wedstrijdformulier voorkomend, teamlid die al een partij gespeeld heeft, meedoen. Het verschil in aantal spelers tussen de teams is maximaal 1 speler. Indien een team bestaat uit 3 spelers, wordt de beurt van de afwezige speler overgeslagen. Het team dat de teamronde / bierronde verliest, geeft een drankje aan het winnende team.

art. 10
Voor elke gewonnen partij krijgt het team één wedstrijdpunt.

 

PROMOTIE & DEGRADATIE

art. 11
1. Promotie en degradatie is alleen van toepassing op de wintercompetitie.
2. Elk team zal ernaar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking te bereiken.
3. Elk team is verplicht zich aan de promotie- en degradatieregeling van de HDO te houden.
4. Steeds aan het begin van het seizoen zal het aantal promotie en degradatie plaatsen bekend gemaakt worden.
5. In principe geldt dat de teams die op de eerste en tweede plaats eindigen, zullen promoveren naar een hogere divisie, indien er een hogere divisie is. Het kan voorkomen dat er meer teams zullen promoveren.
6. De teams die op de onderste plaatsen eindigen, degraderen naar een lagere divisie, indien er een lagere divisie is. Het aantal degradatieplaatsen is afhankelijk van het aantal promoverende teams uit de lagere divisies.
7. Het aantal degraderende- en promoverende teams uit een divisie kan aanleiding geven tot het spelen van één of meerdere promotie- of degradatiewedstrijden.

art. 12
1. Het team dat aan het einde van de wintercompetitie in zijn divisie het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van deze divisie.
2. Het team dat aan het einde van de wintercompetitie in zijn divisie de meeste teamrondes heeft gewonnen, is teamronde kampioen van deze divisie.
3. Uit de poules in de zomercompetitie zullen de beste teams zich plaatsen voor een finalewedstrijd of een finaletoernooi. Hieraan kunnen één of meerdere plaatsingswedstrijden voorafgaan.

art. 13
1. Indien in een divisie of poule door twee of meer teams een gelijke totaalscore is bereikt voor de eerste plaats, dan dient er een beslissingswedstrijd te worden gespeeld op een door de wedstrijdleider aangewezen datum en (neutrale) locatie.
2. Indien in een divisie of poule door twee of meer teams een gelijke totaalscore is bereikt voor de tweede of derde plaats, of een degradatie plaats in de wintercompetitie, dan is eerst het aantal gewonnen teamrondes, daarna het onderlinge resultaat beslissend voor de plaats in de betreffende divisie of poule. Is ook het onderlinge resultaat gelijk, dan is lid 1 van dit artikel van toepassing.

 

RANKING

art. 14
De HDO Ranking bestaat uit 8 afzonderlijke toernooien met een winnaars- en verliezersronde. Van de 8 toernooien tellen de 6 beste resultaten mee voor de eindstand. Deelname aan minimaal 6 toernooien is een vereiste voor de eindrangschikking en de daarmee verbonden prijzen. Aanvullende informatie, waaronder de wijze van puntenverdeling, zal vooraf op de HDO website worden aangegeven.

 

BEKERCOMPETITIE

art. 15
1. Deelname aan de bekercompetitie is alleen voor  teams die deelnemen aan de wintercompetitie en zich tevens hebben opgegeven voor de bekercompetitie. Teams uit de 2e divisie of lager worden ingedeeld voor deelname aan de “B-beker competitie”.
2. Voor de bekercompetitie geldt een “knock-out” systeem. Het kan dus al na één wedstrijd zijn afgelopen.
3. Per ronde wordt slechts één wedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd bestaat uit meerdere partijen, die op de in art. 5 lid 1 en art. 6 t/m art. 10 gestelde wijze moeten worden gespeeld.
4. Elke ronde wordt afzonderlijk geloot. Deze loting zal automatisch verricht worden, zodra alle uitslagen van de voorgaande ronde zijn doorgegeven. Door middel van de loting wordt tevens beslist welke teams thuis spelen.
5. Een bekerwedstrijd dient gespeeld te worden op de speeldag van het thuis spelende team.
6. Afzeggen of verplaatsen van een bekerwedstrijd is niet toegestaan.
7. Wanneer een bekerwedstrijd op een zelfde dag zou vallen als een wedstrijd van de wintercompetitie, heeft de bekerwedstrijd voorrang. De wintercompetitie wedstrijd dient dan op een andere dag gespeeld te worden. De doorgifte termijn van de uitslag wordt dan verlengd met 7 dagen.
8. De beste teams spelen een finale wedstrijd op een vooraf door het bestuur aangewezen datum en locatie welke niet een thuis-speelgelegenheid is van één van de finalisten. Het HDO bestuur kan vooraf bepalen, dat een finaletoernooi gespeeld zal worden tussen meer dan 2 teams.
9. Wisseling van team voor de bekercompetitie geldt tevens als wisseling van team voor de wintercompetitie. Artikel 33 is van toepassing.
10. De winnaar van de bekercompetitie ontvangt een wisselbeker. Na drie achtereenvolgende jaren of vijf keer in totaal de wisselbeker te hebben gewonnen, mag deze door het team worden behouden.
11. Voor aanvang van een bekercompetitie wedstrijd wordt er getost door de scheidsrechter, wie als eerste mag beginnen. Vervolgens zullen de wedstrijden om beurten worden begonnen. Bij de teamronde wordt opnieuw getost.

 

SCHEIDSRECHTERS

art. 16
Het thuis spelende team zorgt voor een scheidsrechter. Dit kan een teamlid zijn.

art. 17
Het noteren van de score wordt uitgevoerd door de scheidsrechter.

art. 18
Op verzoek van de captain van het bezoekende team kan de scheidsrechter vervangen worden door een andere.

art. 19
Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan.

art. 20
De scheidsrechter mag geen aanwijzingen geven aan de spelers. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter mededelen hoeveel of wat er gegooid is met één of meer darts.

art. 21
De darts mogen pas uit het bord worden genomen, nadat de score is genoteerd.

art. 22
Als spelers en scheidsrechter van mening waren dat tijdens het uitgooien de dubbel gemist was, maar bij verwijderen van de darts uit het bord alsnog geconstateerd wordt dat de dubbel toch was gegooid, geldt: uit is uit, ook nadat de nog resterende darts in het bord zijn gegooid.

art. 23
De scheidsrechter let op het correct aanhouden van de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgegooid. Beroep op deze beslissing is niet mogelijk.

 

DEELNAME AAN DE COMPETITIE

art. 24
1. Deelname aan de door de HDO georganiseerde competities is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 en maximaal 12 geregistreerde teamleden.
2. Deelname aan de door de HDO georganiseerde toernooien is uitsluitend mogelijk voor geregistreerde spelers.

art. 25
1. Een team dat een naam heeft gekozen, die door het bestuur is geaccepteerd, moet die naam gedurende het gehele seizoen dragen. Naamswijzigingen zijn niet toegestaan.
2. Een team mag gedurende een competitieseizoen de speelgelegenheid of de vaste speeldag wijzigen, met uitdrukkelijke goedkeuring van het bestuur, dat daarvoor een gemotiveerd schriftelijk verzoek moet hebben ontvangen.

art. 26
1. Een nieuw team start in de competitie in de laagste divisie, ongeacht in welke divisie het team ooit heeft gespeeld.
2. Van lid 1 kan op verzoek worden afgeweken. Indien een team bij een andere bond aantoonbaar en recent een bepaald niveau heeft behaald, kan dat team in ten hoogste een divisie lager worden ingedeeld dan het behaalde niveau bij die andere bond, indien in die divisie plaats is om een nieuw team toe te voegen. Het team moet minimaal uit de helft van de spelers bestaan, om te bepalen of er sprake is van hetzelfde team.
3. Indien een niet degraderend team zich splitst in twee teams voor het nieuwe seizoen, kan het bestuur naar redelijkheid besluiten om dit nieuwe team te plaatsen in een opvolgende lagere divisie. De licentiebepalingen en de hoeveelheid oorspronkelijke spelers in beide teams zijn bepalend voor het besluit. Bij promoverende teams wordt uitgegaan van de oorspronkelijke divisie.

art. 27
Het bestuur kan aan de inschrijving van een team voorwaarden verbinden.

Art. 28
1. HDO leden maken onderdeel uit van een team en mogen deelnemen aan alle door de HDO georganiseerde competities en evenementen en hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
2. De HDO kan leden zonder team accepteren. Leden zonder team mogen niet deelnemen aan de competitie van de HDO maar wel aan de door de HDO georganiseerde toernooien, hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en mogen deelnemen aan eventuele evenementen.

art. 29
1. Een teamlid is minimaal 16 jaar oud voor het verstrijken van de termijnen die zijn aangegeven in artikel 32 lid 1.
2. Een teamlid kan de status hebben van ‘niet spelend lid’.
3. Een teamlid is speelgerechtigd als de contributie is voldaan, de spelerskaart getoond kan worden en hij of zij voorkomt in de spelerslijst van het team op de HDO website.
4. Een teamlid dat is geregistreerd voor een team, mag niet tegelijk voor andere HDO teams uitkomen. 
5. Indien een team dat aan een competitiewedstrijd heeft deelgenomen, één of meerdere spelers heeft opgesteld, die daartoe niet gerechtigd was of waren, worden bij dit team 4 strafpunten in mindering gebracht op de totaalscore. De ongerechtigde speler verliest de partij, maar de rest van de uitslag blijft bestaan. De ongerechtigde speler kan één of meerdere seizoenen worden uitgesloten van deelname aan HDO competities. De wedstrijdleiding kan tevens besluiten, dat de betreffende wedstrijd moet worden overgespeeld.
6. Indien een speler, om wat voor reden dan ook, niet wordt toegelaten tot een speelgelegenheid, kan het bestuur, na een verzoek daartoe, besluiten dat een wedstrijd op een andere locatie moet worden gespeeld. Bij een dergelijk besluit zal bekeken worden, of er zonder de bewuste speler een compleet team kan worden opgesteld.

art. 30
1. De teamcaptain is een teamlid, dat door het team is gekozen tot teamcaptain.
2. De captain is vertegenwoordiger van het team.
3. De captain is verantwoordelijk voor het inschrijven van (extra) teamleden.
4. De captain is het aanspreekpunt voor andere teamcaptains, het HDO bestuur, de speellocaties en de klachtencommissie.
5. De captain kan zich (tijdelijk) laten vervangen door de reservecaptain van het team.

art. 31
1. Spelerskaarten worden slechts verstrekt, nadat de verschuldigde contributie is voldaan en zijn vervolgens meerdere jaren geldig.
2. De captain is verplicht de spelerskaarten voor aanvang van de wedstrijd ter controle aan de tegenstander te tonen.
3. Controle van de spelerskaarten tijdens de wedstrijd kan geschieden door het bestuur.

art. 32
Nieuwe spelers voor de wintercompetitie kunnen uiterlijk tot en met 31 januari worden ingeschreven. In de zomercompetitie is dat uiterlijk de dag voor aanvang van de tweede competitiehelft.

Art. 33.
1. Een speler mag per seizoen ten hoogste éénmaal van team wisselen. De uiterste datum is gelijk aan die van het inschrijven van een nieuwe speler.
2. Wisseling van team gedurende de wintercompetitie geldt tevens als wisseling van team voor de bekercompetitie.

art. 34
1. De contributie voor deelname aan de wintercompetitie is € 15,00 per persoon.
2. De contributie voor de zomercompetitie is € 35,00 per team.
3. Een vervangende spelerskaart kost € 2,50 indien de vorige kaart minder dan 4 jaar eerder was afgegeven.

art. 35
Minimaal één maal per jaar zal een Algemene Leden Vergadering worden gehouden.

 

WEDSTRIJDFORMULIEREN

art. 36
1. Het wedstrijdformulier bestaat uit één enkel blad. Het thuisspelende team verstrekt een leeg wedstrijdformulier aan het bezoekende team.
2. De teams vullen afzonderlijk de formulieren in en schrijven vervolgens de gegevens van het andere team over op het eigen blad.
3. Vóór aanvang van de eerste wedstrijd moeten alle namen en de spelersnummers van de spelers op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Bij de koppels mag dit steeds direct voor aanvang van iedere koppelwedstrijd geschieden.
4. Het is niet toegestaan spelers te wisselen na het invullen van het formulier.
5. Na afloop van de wedstrijd dienen de formulieren na controle te worden ondertekend door beide teamcaptains.
6. Beide teams geven de uitslag door aan de HDO. Bij eventuele conflicten na het doorgeven van de uitslagen via de HDO website, dienen de originele wedstrijdformulieren als bewijs aan de wedstrijdleiding gezonden te worden. Dit mag ook een foto zijn.

 

DATUM, TIJD EN UITSTELLEN VAN WEDSTRIJDEN

art. 37
1. De competitieweek loopt van maandag tot en met de daaropvolgende vrijdag.
2. De aanvang van een competitiewedstrijd is om 20:00 uur, doch uiterlijk om 20:30 uur.
3. Indien een team om 20:30 uur niet aanwezig is, wordt geacht een situatie te zijn ontstaan conform art. 40 lid 2.
4. Vangt een wedstrijd, al dan niet na overleg tussen de beide teams, later aan dan 20:30 uur, kunnen twee punten in mindering gebracht worden op de totaalscore van het verantwoordelijke team.
5. De wedstrijduitslag moet op uiterlijk de 8e dag vanaf de wedstrijddatum volgens het speelrooster zijn ontvangen en bevestigd. Niet op tijd bevestigen zal resulteren in twee strafpunten.
6. Indien een uitslag niet binnen de gestelde termijn is doorgegeven, krijgen beide teams automatisch twee strafpunten. De doorgifte van de uitslag is bepalend voor toekenning van de strafpunten, niet de wedstrijddatum. Slechts de termijnverruiming van art. 15 lid 6 is hier van toepassing.

Art 38.
1. Een team dat een wedstrijd wil verplaatsen of uitstellen, moet hiervoor eerst toestemming vragen bij de wedstrijdleider. Zonder toestemming van de wedstrijdleider is een wedstrijdverplaatsing of een uitstel van een wedstrijd niet toegestaan.
2. Het team dat een wedstrijd wil verplaatsen of uitstellen, dient dit 48 uur voor aanvang van de wedstrijd conform het wedstrijdrooster aan de tegenstander te hebben voorgelegd.
3. De teams dienen zo spoedig mogelijk zelf een nieuwe speeldatum overeen te komen. Het om uitstel verzoekende team dient zich naar redelijkheid aan te passen aan de wensen van de tegenstander, met betrekking tot de vaststelling van een nieuwe speeldatum.
4. Om strafpunten te voorkomen, moet de wedstrijd binnen de normale termijn zijn doorgegeven, uitgaande van de oorspronkelijke wedstrijddatum volgens het wedstrijdrooster.

Art 39.
1. De wedstrijdleider zal per team uiterlijk drie wedstrijdverplaatsingen toestaan gedurende het gehele seizoen. De wedstrijdverplaatsing zoals genoemd in art. 15 lid 7 valt niet onder dit maximum.
2. De wedstrijdleider zal nooit een tweede verplaatsing van dezelfde wedstrijd goedkeuren.
3. De wedstrijdleider zal een wedstrijdverplaatsing in de laatste drie speelweken alleen accepteren, als de nieuwe wedstrijddatum in de oorspronkelijke speelweek is of eerder.
4. De wedstrijdleider stelt een definitieve datum vast, indien door de teams geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe speeldatum.
5. De wedstrijdleider kan bij uitzonderingen en naar redelijkheid besluiten, dat eventuele strafpunten voor het te laat doorgeven van een uitslag van een uitgestelde wedstrijd bij één of beide teams, achterwege gelaten kunnen worden.

Art 40.
1. Afzeggen van een wedstrijd dient minimaal 4 uur voor aanvang van de wedstrijd conform het wedstrijdrooster te geschieden. Het afzeggende team heeft de wedstrijd dan met 0-9 verloren en krijgt tevens drie strafpunten. Het niet afzeggende team dient de wedstrijd te “claimen” via het wedstrijdformulier en het andere team moet de wedstrijdclaim ook bevestigen..
2. Het niet- of te laat afzeggen en niet verschijnen voor een wedstrijd zal resulteren in een uitslag van 0-9 en in totaal 6 strafpunten.
3. Indien een team gedurende de competitie voor een tweede keer een wedstrijd afzegt, dan zal het team uit de competitie worden genomen en alle spelers worden geschorst voor de rest van de lopende competitie plus de daaropvolgende competitie. Gebeurt dit tijdens de wintercompetitie, dan is men dus ook geschorst voor de volgende zomercompetitie, gebeurt dit tijdens de zomercompetitie, dan is men dus ook geschorst voor de volgende wintercompetitie. Zolang men is geschorst is het niet toegestaan deel te nemen aan door de HDO georganiseerde toernooien of deel uit te maken van een HDO selectieteam.
4. De schorsing uit het voorgaande lid kan worden uitgebreid, als het betreffende team in de laatste 2 kalenderjaren om dezelfde reden al eens eerder is geschorst.
5. Indien een team in de laatste drie speelweken een wedstrijd afzegt, resulteert dit direct in een schorsing voor de daaropvolgende competitie (zie Art.40 Lid 3), zelfs als het eerste keer is tijdens die competitie, wanneer de afzegging invloed heeft op de stand van de competitie (plaats 1 t/m 3, promotie en/of degradatie).

Art 41
Het afzeggen of weigeren om een bekerwedstrijd te spelen heeft 4 strafpunten in de reguliere competitie en een uitsluiting van de bekercompetitie in het volgende seizoen tot gevolg. De strafpunten zullen worden toegevoegd aan de eerstvolgende wedstrijduitslag van dat seizoen.

art. 42.
De wedstrijdleiding kan bepalen dat de strafpunten van een wedstrijdclaim zullen vervallen.

art. 43.
De wedstrijdleiding heeft de mogelijkheid een wedstrijdclaim niet te accepteren, de wedstrijd alsnog te laten spelen, of zelfs een uitslag van 0-0 vast te stellen, eventueel met strafpunten voor één of voor beide teams.

art. 44
1. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende speler(s) moet(en) echter tijdig aanwezig zijn, om het wedstrijdverloop zonder onderbrekingen mogelijk te maken.
2. Indien een speler niet tijdig aanwezig is om de partij te spelen, dan verliest deze speler de partij.

art. 45
1. Een wedstrijd kan met drie spelers worden gespeeld. Er worden dan drie singles 501 gespeeld. De afwezige speler verliest de single partij. Er worden vier tac-tics gespeeld, waarbij bij twee tac-tics, één speler tegen twee spelers speelt, dus 3 tegen 6 darts. In de bierronde wordt de beurt van de afwezige speler overgeslagen.
2. Indien beide teams met 3 spelers een wedstrijd spelen, hebben beide teams in de single partijen één wedstrijd zonder tegenstander. Dit resulteert in slechts twee singlepartijen, omdat de afwezige spelers niet tegen elkaar opgesteld mogen worden. Bij de tac-tics wedstrijden wordt één normale koppelwedstrijd gespeeld, één wedstrijd van 1 tegen 1 speler en twee wedstrijden van 1 tegen 2 spelers (om-en-om bij beide teams). De bierronde kan op een normale manier gespeeld worden, met 3 tegen 3 spelers.
3. Het spelen van een wedstrijd met 1 speler tegen 2 spelers is niet verplicht. De enkele speler mag direct voorafgaand aan de partij het wedstrijdpunt aan de 2 tegenstanders geven, zonder deze partij te spelen.

art. 46
1. Als tijdens een partij een blessure ontstaat, zodanig ernstig dat de partij niet kan worden voortgezet, dan heeft de geblesseerde speler zijn partij verloren.
2. Als er tijdens een wedstrijd van een team met drie spelers een speler geblesseerd raakt, dient de wedstrijd, in overleg met de wedstrijdleiding, op een later tijdstip uitgespeeld te worden, met dezelfde spelers als die vermeld staan op het wedstrijdformulier en met dezelfde stand als op het moment van de onderbreking.
3. Indien een blessure door een tegenstander is veroorzaakt, dient de wedstrijd te worden gestaakt en in overleg met de wedstrijdleiding op een later tijdstip te worden overgespeeld. De wedstrijdleiding kan besluiten strafpunten toe te kennen.

 

STRAFMAATREGELEN

art. 47
Wedstrijdvervalsing, fraude, een handeling of gedraging al dan niet in strijd met dit reglement, het nalaten van verplichtingen zoals in dit reglement zijn genoemd, of het (gedeeltelijk) niet nakomen van een besluit van de wedstrijdleiding, kan strafmaatregelen tot gevolg hebben. De wedstrijdleider van de betreffende divisie, die tevens bestuurslid is, beslist hieromtrent. Is men het niet eens met de genomen beslissing, dan kan een bezwaarschrift worden ingediend op de in art. 49 gestelde wijze.

art. 48
1. Strafmaatregelen zijn:

A. – Ongeldig verklaren van een wedstrijd, de wedstrijd moet worden overgespeeld.
B. – Strafpunten, in mindering gebracht op de totaalscore van een team.
C. – Schorsing van een teamlid.
D. – Schorsing van een team.
E. – Degradatie van een team.
F. – Tegenhouden van promotie van een team
G. – Publicatie op de HDO website.

2. Strafmaatregelen kunnen van voorwaardelijke aard zijn.
3. Tot het opleggen van een strafmaatregel genoemd in lid 1 onder D, E en F beslist de voorzitter van het bestuur op verzoek van de wedstrijdleiding.
4. Tot het opleggen van schorsingen die langer duren dan één seizoen beslist het volledige bestuur.
5. Er kunnen meerdere strafmaatregelen tegelijk worden opgelegd.
6. De wedstrijdleiding kan besluiten dat toekenning van strafmaatregelen achterwege moet blijven, indien toekenning onredelijk zou zijn.
7. Een team dat gedurende de competitie in totaal meer dan 12 strafpunten in mindering krijgt op de totaalscore, kan uit de competitie genomen worden.

 

KLACHTEN EN BEZWAARSCHRIFTEN

Art. 49
1. De wedstrijdleider behandelt in eerste instantie alle klachten, indien die betrekking hebben op de voortgang van de competitie en doet dat binnen twee weken.
2. Overige klachten zullen worden behandeld door de klachtencommissie.
3. De wedstrijdleider mag een klacht doorverwijzen naar de klachtencommissie.

Art. 50
1. Is men het niet eens met de behandeling van een klacht, of de gevolgen van de behandeling van een klacht door de wedstrijdleider, dan kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de klachtencommissie.
2. Beslissingen van de klachtencommissie zijn, met uitzondering van de bepaling in art. 54, bindend.

Art. 51
1. Klachten moeten worden ingediend door de teamcaptain (of reserveteamcaptain), binnen 14 dagen na het ontstaan van de reden tot de klacht. Te laat binnengekomen klachten worden niet in behandeling genomen.
2. Mondelinge toelichting van de betrokkene(n) kan worden geëist.
3. De klachtbehandelaars kunnen beslissen, dat te laat binnengekomen klachten over moedwillige competitievervalsing of fraude, toch in behandeling genomen zullen worden.

Art. 52
1. De klachtencommissie bestaat uit een aantal leden die geen bestuurslid zijn, bij voorkeur één persoon uit iedere divisie.
2. Leden van de klachtencommissie worden gekozen of herkozen door de ALV.
3. De klachtencommissie bestaat uit minimaal 3 leden.
4. Bij een tekort aan leden van de klachtencommissie, kunnen één of meerdere bestuursleden, die niet belast zijn met de wedstrijdleiding, optreden als lid van de klachtencommissie.
5. Indien bij een even aantal leden van de klachtencommissie geen beslissing genomen kan worden, zal de voorzitter van het bestuur een bindende beslissing nemen.

Art. 53
Een gemotiveerd besluit van de klachtencommissie volgt uiterlijk binnen 20 dagen na binnenkomst van de klacht.

Art. 54
Het bestuur kan een beslissing van de klachtencommissie verwerpen. De klacht en de reden van het verwerpen van de beslissing van de klachtencommissie zullen worden voorgelegd aan de ALV. De ALV zal bij elkaar geroepen worden en een bindend besluit nemen, binnen vier weken na het bekend worden van de beslissing van de klachtencommissie.

 

LICENTIE

art. 55
Bij splitsing van een team ligt de licentie bij de meerderheid van dat team, ongeacht of de captain wel of niet tot de meerderheid behoort. Bij splitsing met gelijke aantallen van oorspronkelijke spelers is de captain bepalend voor de licentietoekenning.

art. 56
1. Indien de meerderheid van een team gezamenlijk deelneemt aan de competitie van het volgende seizoen, dan wordt zij geacht hetzelfde team te zijn, ongeacht de inschrijving onder een andere naam van het team.
2. Indien de minderheid van een team zich onder dezelfde teamnaam inschrijft voor het volgende seizoen, wordt dit team gezien als een nieuw team.

art. 57
1. Een team dat zich vroegtijdig terug trekt uit de competitie verliest daarmee zijn licentie.
2. Het betreffende team en alle spelers worden geschorst voor de rest van de lopende competitie plus de daaropvolgende competitie. Gebeurt dit tijdens de wintercompetitie, dan is men dus ook geschorst voor de volgende zomercompetitie, gebeurt dit tijdens de zomercompetitie, dan is men dus ook geschorst voor de volgende wintercompetitie. Zolang men is geschorst is het niet toegestaan deel te nemen aan door de HDO georganiseerde toernooien of deel uit te maken van een HDO selectieteam.
3. Een eerder opgelegde voorwaardelijke schorsingsperiode kan als onvoorwaardelijk worden toegevoegd aan de schorsing van lid 2 van dit artikel, indien de daarvoor vastgestelde termijn nog niet is verlopen.
4. De voorzitter kan in uitzonderlijke gevallen besluiten, dat de schorsing slechts geldt voor het seizoen waarin het team zich heeft teruggetrokken uit de competitie.
5. Met de terugtrekking van een team vervallen alle wedstrijdresultaten in het huidige seizoen van het betreffende team en diens tegenstanders. Dit geldt ook voor de bijbehorende persoonlijke resultaten.

 

MATERIËLE BEPALINGEN

art. 58
Het dartsbord dient aan de volgende eisen te voldoen:

– Het moet in goede staat zijn zonder beschadigingen.
– Het moet volkomen vlak zijn.
– De draden moeten goed zichtbaar zijn.
– De nummering moet zichtbaar zijn en op de goede plaats.
– De dubbel twintig (bovenaan) moet rood zijn.
– Het moet minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar zijn.

art. 59
1. De achterkant van de werplijn (oche) moet zich op 237 cm van het dartsbord bevinden, gerekend vanaf de voorzijde van het bord. De werpafstand begint achter de oche.
2. De bullseye (roos) van het dartsbord moet zich op een hoogte van 173 cm (een marge van 1 cm wordt toegestaan) bevinden, gerekend ten opzichte van de oche.
3. De oche moet duidelijk worden aangegeven door een drempel van minimaal 3 cm hoog en 60 cm breed.
4. Rondom de spelers moet een vrije ruimte zijn van minimaal 60 cm.
5. Het dartsbord moet goed verlicht zijn en schaduwwerking moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

art. 60
De spelers dienen tijdens de partij op de hoogte te worden gehouden van de score. Deze score moet worden aangetekend op een scorebord vóór de oche, links of rechts van het dartsbord op een zodanige afstand, dat de schrijver geen gevaar loopt en dat de scores voor de spelers goed zichtbaar zijn.

art. 61
1. Wedstrijden vinden plaats in een rookvrije ruimte. Indien hieraan niet kan worden voldaan, dan dient het uitspelende team de wedstrijd te claimen.
2. Het is niet toegestaan een wedstrijd tijdelijk stop te zetten voor een rookpauze.

art. 62
De teamcaptain dient erop toe te zien dat de complete dartbaan in de speelgelegenheid voldoet aan de gestelde eisen. Gebreken dienen door de speelgelegenheid hersteld of aangepast te worden. Indien de dartbaan niet aan de gestelde eisen voldoet en als ook na een waarschuwing van het bestuur binnen twee weken de dartbaan nog steeds niet in orde is, kan het team verplicht worden een andere speelgelegenheid te kiezen.

art. 63
Elke soort darts kan worden gebruikt, voor zover de lengte niet meer bedraagt dan 30,5 cm en het gewicht niet meer is dan 50 gram.

 

SLOTBEPALINGEN

art. 64
De HDO Darts Organisatie, voluit: Hillegersbergse Darts Organisatie, is opgericht in 1983 en als officiële vereniging geregistreerd bij de kamer van Koophandel te Rotterdam op 1 januari 1988. De HDO is een vereniging in de zin van art. 2:26 van het Burgerlijk Wetboek. Titel 2 (Verenigingen) van dit wetboek is van overeenkomstige toepassing.

art. 65
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, rust de eindbeslissing bij het bestuur.
2. Alle door het bestuur genomen maatregelen of beslissingen zijn bindend.
3. De HDO en het bestuur kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of emotionele schade ontstaan voor, tijdens en na een HDO competitiewedstrijd of toernooi.
4. Wanneer daar aanleiding toe is, mag het bestuur dit reglement uitbreiden en / of aanpassen. Hiervan wordt melding gemaakt op de HDO website.